/[xmltv_parser]/trunk/xmltv_parser/main.cs
ViewVC logotype

Diff of /trunk/xmltv_parser/main.cs

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 49 by william, Fri Mar 8 05:20:12 2013 UTC revision 59 by william, Fri Mar 8 13:40:32 2013 UTC
# Line 15  using System.Threading; Line 15  using System.Threading;
15    
16  namespace xmltv_parser  namespace xmltv_parser
17  {  {
18    
19      public partial class main : Form      public partial class main : Form
20      {      {
21          bool form_closing = false;          //bool form_closing = false;
22          private IXMLTVRuntimeInstance xmltv;          //private IXMLTVRuntimeInstance xmltv;
23          private bool IsUnix          private bool IsUnix
24          {          {
25              get { return System.Environment.OSVersion.Platform == PlatformID.Unix; }              get { return System.Environment.OSVersion.Platform == PlatformID.Unix; }
# Line 29  namespace xmltv_parser Line 30  namespace xmltv_parser
30              InitializeComponent();              InitializeComponent();
31              string log_path = Application.StartupPath;              string log_path = Application.StartupPath;
32              string log_filename = string.Format("{0}.log", typeof(main).Assembly.GetName().Name);              string log_filename = string.Format("{0}.log", typeof(main).Assembly.GetName().Name);
33              gLog.CreateLog(string.Format(@"{0}\{1}", log_path, log_filename), false, LogLevel.kLogLevel_All, new EventHandler<LoggerOnFlushEventArgs>(Log_OnFlush));              gLog.CreateLog(string.Format(@"{0}\{1}", log_path, log_filename), false, LogLevel.kLogLevel_All_NoProgress, new EventHandler<LoggerOnFlushEventArgs>(Log_OnFlush));
34                gLog.SetLogLevel(gLog.LogLevel & ~LogLevel.kLogLevel_VerboseDebug);
35                gLog.ReportProgressEvent += new EventHandler<ReportProgressEventArgs>(gLog_ReportProgress);
36          }          }
37    
38          StringBuilder log_flusher = new StringBuilder();          private void ReportProgress(int progress)
         bool HAVE_CR = false;  
         void Log_OnFlush(object sender, LoggerOnFlushEventArgs e)  
39          {          {
40                            if (this.InvokeRequired)
             log_flusher.Append(e.Buffer);  
             if (IsUnix)  
41              {              {
42                  if (e.Buffer == System.Environment.NewLine[0])                  try
                 {  
                     OnLogFlush(log_flusher.ToString());  
                     log_flusher = new StringBuilder();  
                 }  
             }  
             else  
             {                  
                 if (e.Buffer == System.Environment.NewLine[0])  
                 {  
                     HAVE_CR = true;  
                 }  
                 if (e.Buffer == System.Environment.NewLine[1] && HAVE_CR)  
43                  {                  {
44                      OnLogFlush(log_flusher.ToString().TrimStart(new char[] { System.Environment.NewLine[1] }));                      this.Invoke((Action)(delegate { ReportProgress(progress); }));
                     log_flusher = new StringBuilder();  
                     HAVE_CR = false;  
45                  }                  }
46                    catch { }
47                    return;
48              }              }
49                            progress_status.Value = progress;
50            }
51            private void gLog_ReportProgress(object sender, ReportProgressEventArgs e) { ReportProgress(e.Progress); }
52    
53            StringBuilder log_flusher = new StringBuilder();
54            
55            void Log_OnFlush(object sender, LoggerOnFlushEventArgs e)
56            {
57                OnLogFlush(e.Buffer);
58          }          }
59          //bool txtLog_EnterMouse = false;          //bool txtLog_EnterMouse = false;
60    
# Line 74  namespace xmltv_parser Line 69  namespace xmltv_parser
69          void OnLogFlush(string logmessage)          void OnLogFlush(string logmessage)
70          {          {
71              if (this.IsDisposed) { return; }              if (this.IsDisposed) { return; }
72              Console.Write(logmessage);                      UpdateStatus(logmessage);
73                UpdateLogOutput(logmessage);
74                Application.DoEvents();
75            }
76    
77            void UpdateStatus(string logmessage)
78            {            
79              txtStatus.Text = logmessage.Replace(System.Environment.NewLine, "");              txtStatus.Text = logmessage.Replace(System.Environment.NewLine, "");
80            }
81            void UpdateLogOutput(string logmessage)
82            {
83                if (txtLog.InvokeRequired)
84                {
85                    try
86                    {
87                        txtLog.Invoke((Action)(delegate { UpdateLogOutput(logmessage); }));
88                    }
89                    catch { }
90                    return;
91                }
92              txtLog.AppendText(logmessage);              txtLog.AppendText(logmessage);
   
             //if (!txtLog_EnterMouse)  
             //{  
93              txtLog.SelectionStart = txtLog.Text.Length; //Set the current caret position to the end              txtLog.SelectionStart = txtLog.Text.Length; //Set the current caret position to the end
94              txtLog.ScrollToCaret(); //Now scroll it automatically              txtLog.ScrollToCaret(); //Now scroll it automatically
             //}  
             //Thread.Sleep(100);  
             Application.DoEvents();  
95          }          }
96    
97          //List<IXMLTVChannel> Channels;          //List<IXMLTVChannel> Channels;
# Line 96  namespace xmltv_parser Line 103  namespace xmltv_parser
103          }          }
104          private void main_Shown(object sender, EventArgs e)          private void main_Shown(object sender, EventArgs e)
105          {          {
106              //libxmltv.Core.XMLTV  
               
107          }          }
108    
109    
110          void LoadXMLTVShcedule(string schedule_xml)          void LoadXMLTVShcedule(string schedule_xml)
111          {          {
112              XMLTV.CreateInstance(schedule_xml, new EventHandler<CancelEventArgs>(xmltv_cancelevent));              //XMLTV.CreateInstance(schedule_xml, new EventHandler<CancelEventArgs>(xmltv_cancelevent));
113              xmltv = XMLTV.GetInstance();              XMLTV.CreateInstance(schedule_xml);
114              var program_count = xmltv.Programs.Values.Count;              XMLTV.OnInstanceCreated += new EventHandler<EventArgs>(XMLTV_OnInstanceCreated);          
             var program_list = xmltv.Programs.Values.ToList().OrderBy(s => s.Start);  
             //Programs = program_list(0, program_count).ToList();  
             Programs = new List<IXMLTVProgram>(program_list.ToArray());  
115          }          }
116    
117          void xmltv_cancelevent(object sender, CancelEventArgs e)          void XMLTV_OnInstanceCreated(object sender, EventArgs e)
118          {          {
119              if (form_closing)              ReportProgress(0);
120                var instance = XMLTV.GetInstance();
121                if (instance != null)
122              {              {
123                  e.Cancel = true;                  var program_count = instance.Programs.Values.Count;
124                    var program_list = instance.Programs.Values.ToList().OrderBy(s => s.Start);
125                    //Programs = program_list(0, program_count).ToList();
126                    Programs = new List<IXMLTVProgram>(program_list.ToArray());
127              }              }
128                CreateControls();
129          }          }
130    
131    
132            //void xmltv_cancelevent(object sender, CancelEventArgs e)
133            //{
134            //    if (form_closing)
135            //    {
136            //        e.Cancel = true;
137            //    }
138            //}
139    
140          void CreateControls()          void CreateControls()
141          {          {
142                if (this.InvokeRequired)
143                {
144                    this.Invoke((Action)(delegate { CreateControls(); }));
145                    return;
146                }
147              foreach (var program in Programs)              foreach (var program in Programs)
148              {              {
149                  ListViewItem li = new ListViewItem(string.Format("{0} {1}", program.Channel.Number, program.Channel.CallSign));                  ListViewItem li = new ListViewItem(string.Format("{0} {1}", program.Channel.Number, program.Channel.CallSign));
# Line 135  namespace xmltv_parser Line 158  namespace xmltv_parser
158    
159          private void mnuItemOpenXMLTVFile_Click(object sender, EventArgs e)          private void mnuItemOpenXMLTVFile_Click(object sender, EventArgs e)
160          {          {
161              ClearLocalLog();              try
162              //LoadXMLTVShcedule("20130307_continuum_schedule.xml");              {
163              var result = xmltv_file_chooser.ShowDialog();                  lstPrograms.Items.Clear();
164              if (result != DialogResult.OK) return;                  //LoadXMLTVShcedule("20130307_continuum_schedule.xml");
165              LoadXMLTVShcedule(xmltv_file_chooser.FileName);                  var result = xmltv_file_chooser.ShowDialog();
166              CreateControls();                  if (result != DialogResult.OK) return;
167                    ClearLocalLog();
168                    LoadXMLTVShcedule(xmltv_file_chooser.FileName);
169                    //CreateControls();
170                }
171                catch (Exception ex)
172                {
173                    gLog.Error.WriteLine(ex.ToString());
174                }
175          }          }
176    
177          private void mnuItemOpenSavedData_Click(object sender, EventArgs e)          private void mnuItemOpenSavedData_Click(object sender, EventArgs e)
178          {          {
179              var result = xmltv_program_data_loader.ShowDialog();              try
             if (result != DialogResult.OK) return;  
             string filename = xmltv_program_data_loader.FileName;  
             if (!XMLTV.GetSerializer().DeSerialize(filename, out xmltv))  
180              {              {
181                  MessageBox.Show("Failed to load data - check log", "Failed to load data", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);                  var result = xmltv_program_data_loader.ShowDialog();
182                  return;                  if (result != DialogResult.OK) return;
183                    string filename = xmltv_program_data_loader.FileName;
184                    IXMLTVRuntimeInstance xmltv = null;
185                    bool status = false;
186                    xmltv = XMLTV.DeSerialize(filename, out status);
187                    XMLTV.CreateFromInstance(xmltv, new EventHandler<EventArgs>(XMLTV_OnInstanceCreated));
188                    if (!status)
189                    {
190                        MessageBox.Show("Failed to load data - check log", "Failed to load data", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
191                        return;
192                    }
193                    MessageBox.Show("Successfully loaded data", "Successfully loaded data", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
194                }
195                catch (Exception ex)
196                {
197                    gLog.Error.WriteLine(ex.ToString());
198              }              }
             MessageBox.Show("Successfully loaded data", "Successfully loaded data", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);  
             CreateControls();  
199          }          }
200    
201          private void mnuItemSaveData_Click(object sender, EventArgs e)          private void mnuItemSaveData_Click(object sender, EventArgs e)
202          {          {
203              var result = xmltv_program_data_saver.ShowDialog();              try
             if (result != DialogResult.OK) return;  
             string filename = xmltv_program_data_saver.FileName;  
             if (!XMLTV.GetSerializer().Serialize(filename))  
204              {              {
205                  MessageBox.Show("Failed to save data - check log", "Failed to save data", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);                  var result = xmltv_program_data_saver.ShowDialog();
206                  return;                  if (result != DialogResult.OK) return;
207                    string filename = xmltv_program_data_saver.FileName;
208                    if (!XMLTV.Serialize(filename))
209                    {
210                        MessageBox.Show("Failed to save data - check log", "Failed to save data", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
211                        return;
212                    }
213                    MessageBox.Show("Successfully saved data", "Successfully saved data", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
214                }
215                catch (Exception ex)
216                {
217                    gLog.Error.WriteLine(ex.ToString());
218              }              }
             MessageBox.Show("Successfully saved data", "Successfully saved data", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);  
219          }          }
220    
221          private void main_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)          private void main_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
222          {          {
223              form_closing = true;              try
224                {
225                    XMLTV.DestroyInstance();
226                }
227                catch { }
228          }          }
229    
230          private void mnuItemClearLocalLog_Click(object sender, EventArgs e)          private void mnuItemClearLocalLog_Click(object sender, EventArgs e)
# Line 189  namespace xmltv_parser Line 241  namespace xmltv_parser
241              }              }
242          }          }
243    
244            private void mnuItemExit_Click(object sender, EventArgs e)
245            {
246                this.Close();
247            }
248    
249      }      }
250  }  }
251    

Legend:
Removed from v.49  
changed lines
  Added in v.59

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.22