/[pcsx2_0.9.7]/trunk/pcsx2/VUops.h
ViewVC logotype

Diff of /trunk/pcsx2/VUops.h

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

--- trunk/pcsx2/VUops.h	2010/09/07 03:24:11	31
+++ trunk/pcsx2/VUops.h	2010/09/07 11:08:22	62
@@ -27,354 +27,35 @@
 
 #define	MAC_Reset( VU ) VU->VI[REG_MAC_FLAG].UL = VU->VI[REG_MAC_FLAG].UL & (~0xFFFF)
 
+struct _VURegsNum {
+	u8 pipe; // if 0xff, COP2
+	u8 VFwrite;
+	u8 VFwxyzw;
+	u8 VFr0xyzw;
+	u8 VFr1xyzw;
+	u8 VFread0;
+	u8 VFread1;
+	u32 VIwrite;
+	u32 VIread;
+	int cycles;
+};
+
+#define __vuRegsCall __fastcall
+typedef void __vuRegsCall FnType_VuRegsN(_VURegsNum *VUregsn);
+typedef FnType_VuRegsN* Fnptr_VuRegsN;
+
+extern __aligned16 const Fnptr_Void VU0_LOWER_OPCODE[128];
+extern __aligned16 const Fnptr_Void VU0_UPPER_OPCODE[64];
+extern __aligned16 const Fnptr_VuRegsN VU0regs_LOWER_OPCODE[128];
+extern __aligned16 const Fnptr_VuRegsN VU0regs_UPPER_OPCODE[64];
+
+extern __aligned16 const Fnptr_Void VU1_LOWER_OPCODE[128];
+extern __aligned16 const Fnptr_Void VU1_UPPER_OPCODE[64];
+extern __aligned16 const Fnptr_VuRegsN VU1regs_LOWER_OPCODE[128];
+extern __aligned16 const Fnptr_VuRegsN VU1regs_UPPER_OPCODE[64];
+
 extern void _vuTestPipes(VURegs * VU);
 extern void _vuTestUpperStalls(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
 extern void _vuTestLowerStalls(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
 extern void _vuAddUpperStalls(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
 extern void _vuAddLowerStalls(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-
-/******************************/
-/*  VU Upper instructions  */
-/******************************/
-
-void _vuABS(VURegs * VU);
-void _vuADD(VURegs * VU);
-void _vuADDi(VURegs * VU);
-void _vuADDq(VURegs * VU);
-void _vuADDx(VURegs * VU);
-void _vuADDy(VURegs * VU);
-void _vuADDz(VURegs * VU);
-void _vuADDw(VURegs * VU);
-void _vuADDA(VURegs * VU);
-void _vuADDAi(VURegs * VU);
-void _vuADDAq(VURegs * VU);
-void _vuADDAx(VURegs * VU);
-void _vuADDAy(VURegs * VU);
-void _vuADDAz(VURegs * VU);
-void _vuADDAw(VURegs * VU);
-void _vuSUB(VURegs * VU);
-void _vuSUBi(VURegs * VU);
-void _vuSUBq(VURegs * VU);
-void _vuSUBx(VURegs * VU);
-void _vuSUBy(VURegs * VU);
-void _vuSUBz(VURegs * VU);
-void _vuSUBw(VURegs * VU);
-void _vuSUBA(VURegs * VU);
-void _vuSUBAi(VURegs * VU);
-void _vuSUBAq(VURegs * VU);
-void _vuSUBAx(VURegs * VU);
-void _vuSUBAy(VURegs * VU);
-void _vuSUBAz(VURegs * VU);
-void _vuSUBAw(VURegs * VU);
-void _vuMUL(VURegs * VU);
-void _vuMULi(VURegs * VU);
-void _vuMULq(VURegs * VU);
-void _vuMULx(VURegs * VU);
-void _vuMULy(VURegs * VU);
-void _vuMULz(VURegs * VU);
-void _vuMULw(VURegs * VU);
-void _vuMULA(VURegs * VU);
-void _vuMULAi(VURegs * VU);
-void _vuMULAq(VURegs * VU);
-void _vuMULAx(VURegs * VU);
-void _vuMULAy(VURegs * VU);
-void _vuMULAz(VURegs * VU);
-void _vuMULAw(VURegs * VU);
-void _vuMADD(VURegs * VU) ;
-void _vuMADDi(VURegs * VU);
-void _vuMADDq(VURegs * VU);
-void _vuMADDx(VURegs * VU);
-void _vuMADDy(VURegs * VU);
-void _vuMADDz(VURegs * VU);
-void _vuMADDw(VURegs * VU);
-void _vuMADDA(VURegs * VU);
-void _vuMADDAi(VURegs * VU);
-void _vuMADDAq(VURegs * VU);
-void _vuMADDAx(VURegs * VU);
-void _vuMADDAy(VURegs * VU);
-void _vuMADDAz(VURegs * VU);
-void _vuMADDAw(VURegs * VU);
-void _vuMSUB(VURegs * VU);
-void _vuMSUBi(VURegs * VU);
-void _vuMSUBq(VURegs * VU);
-void _vuMSUBx(VURegs * VU);
-void _vuMSUBy(VURegs * VU);
-void _vuMSUBz(VURegs * VU) ;
-void _vuMSUBw(VURegs * VU) ;
-void _vuMSUBA(VURegs * VU);
-void _vuMSUBAi(VURegs * VU);
-void _vuMSUBAq(VURegs * VU);
-void _vuMSUBAx(VURegs * VU);
-void _vuMSUBAy(VURegs * VU);
-void _vuMSUBAz(VURegs * VU);
-void _vuMSUBAw(VURegs * VU);
-void _vuMAX(VURegs * VU);
-void _vuMAXi(VURegs * VU);
-void _vuMAXx(VURegs * VU);
-void _vuMAXy(VURegs * VU);
-void _vuMAXz(VURegs * VU);
-void _vuMAXw(VURegs * VU);
-void _vuMINI(VURegs * VU);
-void _vuMINIi(VURegs * VU);
-void _vuMINIx(VURegs * VU);
-void _vuMINIy(VURegs * VU);
-void _vuMINIz(VURegs * VU);
-void _vuMINIw(VURegs * VU);
-void _vuOPMULA(VURegs * VU);
-void _vuOPMSUB(VURegs * VU);
-void _vuNOP(VURegs * VU);
-void _vuFTOI0(VURegs * VU);
-void _vuFTOI4(VURegs * VU);
-void _vuFTOI12(VURegs * VU);
-void _vuFTOI15(VURegs * VU);
-void _vuITOF0(VURegs * VU) ;
-void _vuITOF4(VURegs * VU) ;
-void _vuITOF12(VURegs * VU);
-void _vuITOF15(VURegs * VU);
-void _vuCLIP(VURegs * VU);
-/******************************/
-/*  VU Lower instructions  */
-/******************************/
-void _vuDIV(VURegs * VU);
-void _vuSQRT(VURegs * VU);
-void _vuRSQRT(VURegs * VU);
-void _vuIADDI(VURegs * VU);
-void _vuIADDIU(VURegs * VU);
-void _vuIADD(VURegs * VU);
-void _vuIAND(VURegs * VU);
-void _vuIOR(VURegs * VU);
-void _vuISUB(VURegs * VU);
-void _vuISUBIU(VURegs * VU);
-void _vuMOVE(VURegs * VU);
-void _vuMFIR(VURegs * VU);
-void _vuMTIR(VURegs * VU);
-void _vuMR32(VURegs * VU);
-void _vuLQ(VURegs * VU) ;
-void _vuLQD(VURegs * VU);
-void _vuLQI(VURegs * VU);
-void _vuSQ(VURegs * VU);
-void _vuSQD(VURegs * VU);
-void _vuSQI(VURegs * VU);
-void _vuILW(VURegs * VU);
-void _vuISW(VURegs * VU);
-void _vuILWR(VURegs * VU);
-void _vuISWR(VURegs * VU);
-void _vuLOI(VURegs * VU);
-void _vuRINIT(VURegs * VU);
-void _vuRGET(VURegs * VU);
-void _vuRNEXT(VURegs * VU);
-void _vuRXOR(VURegs * VU);
-void _vuWAITQ(VURegs * VU);
-void _vuFSAND(VURegs * VU);
-void _vuFSEQ(VURegs * VU);
-void _vuFSOR(VURegs * VU);
-void _vuFSSET(VURegs * VU);
-void _vuFMAND(VURegs * VU);
-void _vuFMEQ(VURegs * VU);
-void _vuFMOR(VURegs * VU);
-void _vuFCAND(VURegs * VU);
-void _vuFCEQ(VURegs * VU);
-void _vuFCOR(VURegs * VU);
-void _vuFCSET(VURegs * VU);
-void _vuFCGET(VURegs * VU);
-void _vuIBEQ(VURegs * VU);
-void _vuIBGEZ(VURegs * VU);
-void _vuIBGTZ(VURegs * VU);
-void _vuIBLEZ(VURegs * VU);
-void _vuIBLTZ(VURegs * VU);
-void _vuIBNE(VURegs * VU);
-void _vuB(VURegs * VU);
-void _vuBAL(VURegs * VU);
-void _vuJR(VURegs * VU);
-void _vuJALR(VURegs * VU);
-void _vuMFP(VURegs * VU);
-void _vuWAITP(VURegs * VU);
-void _vuESADD(VURegs * VU);
-void _vuERSADD(VURegs * VU);
-void _vuELENG(VURegs * VU);
-void _vuERLENG(VURegs * VU);
-void _vuEATANxy(VURegs * VU);
-void _vuEATANxz(VURegs * VU);
-void _vuESUM(VURegs * VU);
-void _vuERCPR(VURegs * VU);
-void _vuESQRT(VURegs * VU);
-void _vuERSQRT(VURegs * VU);
-void _vuESIN(VURegs * VU);
-void _vuEATAN(VURegs * VU);
-void _vuEEXP(VURegs * VU);
-void _vuXITOP(VURegs * VU);
-void _vuXGKICK(VURegs * VU);
-void _vuXTOP(VURegs * VU);
-
-/******************************/
-/*  VU Upper instructions  */
-/******************************/
-
-void _vuRegsABS(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsADD(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsADDi(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsADDq(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsADDx(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsADDy(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsADDz(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsADDw(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsADDA(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsADDAi(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsADDAq(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsADDAx(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsADDAy(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsADDAz(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsADDAw(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsSUB(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsSUBi(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsSUBq(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsSUBx(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsSUBy(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsSUBz(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsSUBw(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsSUBA(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsSUBAi(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsSUBAq(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsSUBAx(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsSUBAy(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsSUBAz(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsSUBAw(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMUL(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMULi(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMULq(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMULx(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMULy(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMULz(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMULw(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMULA(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMULAi(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMULAq(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMULAx(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMULAy(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMULAz(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMULAw(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMADD(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMADDi(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMADDq(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMADDx(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMADDy(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMADDz(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMADDw(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMADDA(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMADDAi(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMADDAq(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMADDAx(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMADDAy(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMADDAz(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMADDAw(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMSUB(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMSUBi(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMSUBq(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMSUBx(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMSUBy(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMSUBz(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMSUBw(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMSUBA(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMSUBAi(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMSUBAq(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMSUBAx(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMSUBAy(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMSUBAz(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMSUBAw(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMAX(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMAXi(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMAXx(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMAXy(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMAXz(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMAXw(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMINI(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMINIi(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMINIx(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMINIy(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMINIz(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMINIw(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsOPMULA(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsOPMSUB(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsNOP(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsFTOI0(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsFTOI4(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsFTOI12(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsFTOI15(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsITOF0(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsITOF4(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsITOF12(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsITOF15(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsCLIP(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-/******************************/
-/*  VU Lower instructions  */
-/******************************/
-void _vuRegsDIV(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsSQRT(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsRSQRT(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsIADDI(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsIADDIU(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsIADD(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsIAND(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsIOR(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsISUB(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsISUBIU(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMOVE(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMFIR(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMTIR(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMR32(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsLQ(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsLQD(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsLQI(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsSQ(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsSQD(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsSQI(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsILW(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsISW(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsILWR(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsISWR(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsLOI(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsRINIT(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsRGET(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsRNEXT(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsRXOR(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsWAITQ(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsFSAND(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsFSEQ(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsFSOR(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsFSSET(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsFMAND(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsFMEQ(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsFMOR(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsFCAND(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsFCEQ(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsFCOR(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsFCSET(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsFCGET(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsIBEQ(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsIBGEZ(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsIBGTZ(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsIBLEZ(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsIBLTZ(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsIBNE(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsB(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsBAL(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsJR(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsJALR(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsMFP(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsWAITP(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsESADD(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsERSADD(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsELENG(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsERLENG(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsEATANxy(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsEATANxz(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsESUM(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsERCPR(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsESQRT(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsERSQRT(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsESIN(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsEATAN(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsEEXP(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsXITOP(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsXGKICK(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);
-void _vuRegsXTOP(VURegs * VU, _VURegsNum *VUregsn);

 

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.22