/[pcsx2_0.9.7]/trunk/pcsx2/VU1micro.cpp
ViewVC logotype

Diff of /trunk/pcsx2/VU1micro.cpp

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

--- trunk/pcsx2/VU1micro.cpp	2010/09/07 03:24:11	31
+++ trunk/pcsx2/VU1micro.cpp	2010/09/07 11:08:22	62
@@ -24,8 +24,6 @@
 
 #include "VUmicro.h"
 
-VURegs* g_pVU1;
-
 #ifdef PCSX2_DEBUG
 u32 vudump = 0;
 #endif
@@ -37,7 +35,7 @@
 {
 	VU0.VI[REG_VPU_STAT].UL &= ~0xff00; // stop vu1
 	VU0.VI[REG_FBRST].UL &= ~0xff00; // stop vu1
-	vif1Regs->stat.VEW = false;
+	vif1Regs.stat.VEW = false;
 }
 
 void vu1Finish() {
@@ -58,373 +56,9 @@
 	VU0.VI[REG_VPU_STAT].UL &= ~0xFF00;
 	VU0.VI[REG_VPU_STAT].UL |= 0x0100;
 
-	vif1Regs->stat.VEW = true;
+	vif1Regs.stat.VEW = true;
 	if ((s32)addr != -1) VU1.VI[REG_TPC].UL = addr;
 	_vuExecMicroDebug(VU1);
 
 	CpuVU1->Execute(vu1RunCycles);
 }
-
-_vuRegsTables(VU1, VU1regs);
-
-void VU1unknown() {
-	//assert(0);
-	CPU_LOG("Unknown VU micromode opcode called");
-}
-
-void VU1regsunknown(_VURegsNum *VUregsn) {
-	//assert(0);
-	CPU_LOG("Unknown VU micromode opcode called");
-}
-
-
-
-/****************************************/
-/*  VU Micromode Upper instructions  */
-/****************************************/
-
-void VU1MI_ABS() { _vuABS(&VU1); }
-void VU1MI_ADD() { _vuADD(&VU1); }
-void VU1MI_ADDi() { _vuADDi(&VU1); }
-void VU1MI_ADDq() { _vuADDq(&VU1); }
-void VU1MI_ADDx() { _vuADDx(&VU1); }
-void VU1MI_ADDy() { _vuADDy(&VU1); }
-void VU1MI_ADDz() { _vuADDz(&VU1); }
-void VU1MI_ADDw() { _vuADDw(&VU1); }
-void VU1MI_ADDA() { _vuADDA(&VU1); }
-void VU1MI_ADDAi() { _vuADDAi(&VU1); }
-void VU1MI_ADDAq() { _vuADDAq(&VU1); }
-void VU1MI_ADDAx() { _vuADDAx(&VU1); }
-void VU1MI_ADDAy() { _vuADDAy(&VU1); }
-void VU1MI_ADDAz() { _vuADDAz(&VU1); }
-void VU1MI_ADDAw() { _vuADDAw(&VU1); }
-void VU1MI_SUB() { _vuSUB(&VU1); }
-void VU1MI_SUBi() { _vuSUBi(&VU1); }
-void VU1MI_SUBq() { _vuSUBq(&VU1); }
-void VU1MI_SUBx() { _vuSUBx(&VU1); }
-void VU1MI_SUBy() { _vuSUBy(&VU1); }
-void VU1MI_SUBz() { _vuSUBz(&VU1); }
-void VU1MI_SUBw() { _vuSUBw(&VU1); }
-void VU1MI_SUBA() { _vuSUBA(&VU1); }
-void VU1MI_SUBAi() { _vuSUBAi(&VU1); }
-void VU1MI_SUBAq() { _vuSUBAq(&VU1); }
-void VU1MI_SUBAx() { _vuSUBAx(&VU1); }
-void VU1MI_SUBAy() { _vuSUBAy(&VU1); }
-void VU1MI_SUBAz() { _vuSUBAz(&VU1); }
-void VU1MI_SUBAw() { _vuSUBAw(&VU1); }
-void VU1MI_MUL() { _vuMUL(&VU1); }
-void VU1MI_MULi() { _vuMULi(&VU1); }
-void VU1MI_MULq() { _vuMULq(&VU1); }
-void VU1MI_MULx() { _vuMULx(&VU1); }
-void VU1MI_MULy() { _vuMULy(&VU1); }
-void VU1MI_MULz() { _vuMULz(&VU1); }
-void VU1MI_MULw() { _vuMULw(&VU1); }
-void VU1MI_MULA() { _vuMULA(&VU1); }
-void VU1MI_MULAi() { _vuMULAi(&VU1); }
-void VU1MI_MULAq() { _vuMULAq(&VU1); }
-void VU1MI_MULAx() { _vuMULAx(&VU1); }
-void VU1MI_MULAy() { _vuMULAy(&VU1); }
-void VU1MI_MULAz() { _vuMULAz(&VU1); }
-void VU1MI_MULAw() { _vuMULAw(&VU1); }
-void VU1MI_MADD() { _vuMADD(&VU1); }
-void VU1MI_MADDi() { _vuMADDi(&VU1); }
-void VU1MI_MADDq() { _vuMADDq(&VU1); }
-void VU1MI_MADDx() { _vuMADDx(&VU1); }
-void VU1MI_MADDy() { _vuMADDy(&VU1); }
-void VU1MI_MADDz() { _vuMADDz(&VU1); }
-void VU1MI_MADDw() { _vuMADDw(&VU1); }
-void VU1MI_MADDA() { _vuMADDA(&VU1); }
-void VU1MI_MADDAi() { _vuMADDAi(&VU1); }
-void VU1MI_MADDAq() { _vuMADDAq(&VU1); }
-void VU1MI_MADDAx() { _vuMADDAx(&VU1); }
-void VU1MI_MADDAy() { _vuMADDAy(&VU1); }
-void VU1MI_MADDAz() { _vuMADDAz(&VU1); }
-void VU1MI_MADDAw() { _vuMADDAw(&VU1); }
-void VU1MI_MSUB() { _vuMSUB(&VU1); }
-void VU1MI_MSUBi() { _vuMSUBi(&VU1); }
-void VU1MI_MSUBq() { _vuMSUBq(&VU1); }
-void VU1MI_MSUBx() { _vuMSUBx(&VU1); }
-void VU1MI_MSUBy() { _vuMSUBy(&VU1); }
-void VU1MI_MSUBz() { _vuMSUBz(&VU1); }
-void VU1MI_MSUBw() { _vuMSUBw(&VU1); }
-void VU1MI_MSUBA() { _vuMSUBA(&VU1); }
-void VU1MI_MSUBAi() { _vuMSUBAi(&VU1); }
-void VU1MI_MSUBAq() { _vuMSUBAq(&VU1); }
-void VU1MI_MSUBAx() { _vuMSUBAx(&VU1); }
-void VU1MI_MSUBAy() { _vuMSUBAy(&VU1); }
-void VU1MI_MSUBAz() { _vuMSUBAz(&VU1); }
-void VU1MI_MSUBAw() { _vuMSUBAw(&VU1); }
-void VU1MI_MAX() { _vuMAX(&VU1); }
-void VU1MI_MAXi() { _vuMAXi(&VU1); }
-void VU1MI_MAXx() { _vuMAXx(&VU1); }
-void VU1MI_MAXy() { _vuMAXy(&VU1); }
-void VU1MI_MAXz() { _vuMAXz(&VU1); }
-void VU1MI_MAXw() { _vuMAXw(&VU1); }
-void VU1MI_MINI() { _vuMINI(&VU1); }
-void VU1MI_MINIi() { _vuMINIi(&VU1); }
-void VU1MI_MINIx() { _vuMINIx(&VU1); }
-void VU1MI_MINIy() { _vuMINIy(&VU1); }
-void VU1MI_MINIz() { _vuMINIz(&VU1); }
-void VU1MI_MINIw() { _vuMINIw(&VU1); }
-void VU1MI_OPMULA() { _vuOPMULA(&VU1); }
-void VU1MI_OPMSUB() { _vuOPMSUB(&VU1); }
-void VU1MI_NOP() { _vuNOP(&VU1); }
-void VU1MI_FTOI0() { _vuFTOI0(&VU1); }
-void VU1MI_FTOI4() { _vuFTOI4(&VU1); }
-void VU1MI_FTOI12() { _vuFTOI12(&VU1); }
-void VU1MI_FTOI15() { _vuFTOI15(&VU1); }
-void VU1MI_ITOF0() { _vuITOF0(&VU1); }
-void VU1MI_ITOF4() { _vuITOF4(&VU1); }
-void VU1MI_ITOF12() { _vuITOF12(&VU1); }
-void VU1MI_ITOF15() { _vuITOF15(&VU1); }
-void VU1MI_CLIP() { _vuCLIP(&VU1); }
-
-/*****************************************/
-/*  VU Micromode Lower instructions  */
-/*****************************************/
-
-void VU1MI_DIV() { _vuDIV(&VU1); }
-void VU1MI_SQRT() { _vuSQRT(&VU1); }
-void VU1MI_RSQRT() { _vuRSQRT(&VU1); }
-void VU1MI_IADD() { _vuIADD(&VU1); }
-void VU1MI_IADDI() { _vuIADDI(&VU1); }
-void VU1MI_IADDIU() { _vuIADDIU(&VU1); }
-void VU1MI_IAND() { _vuIAND(&VU1); }
-void VU1MI_IOR() { _vuIOR(&VU1); }
-void VU1MI_ISUB() { _vuISUB(&VU1); }
-void VU1MI_ISUBIU() { _vuISUBIU(&VU1); }
-void VU1MI_MOVE() { _vuMOVE(&VU1); }
-void VU1MI_MFIR() { _vuMFIR(&VU1); }
-void VU1MI_MTIR() { _vuMTIR(&VU1); }
-void VU1MI_MR32() { _vuMR32(&VU1); }
-void VU1MI_LQ() { _vuLQ(&VU1); }
-void VU1MI_LQD() { _vuLQD(&VU1); }
-void VU1MI_LQI() { _vuLQI(&VU1); }
-void VU1MI_SQ() { _vuSQ(&VU1); }
-void VU1MI_SQD() { _vuSQD(&VU1); }
-void VU1MI_SQI() { _vuSQI(&VU1); }
-void VU1MI_ILW() { _vuILW(&VU1); }
-void VU1MI_ISW() { _vuISW(&VU1); }
-void VU1MI_ILWR() { _vuILWR(&VU1); }
-void VU1MI_ISWR() { _vuISWR(&VU1); }
-void VU1MI_RINIT() { _vuRINIT(&VU1); }
-void VU1MI_RGET() { _vuRGET(&VU1); }
-void VU1MI_RNEXT() { _vuRNEXT(&VU1); }
-void VU1MI_RXOR() { _vuRXOR(&VU1); }
-void VU1MI_WAITQ() { _vuWAITQ(&VU1); }
-void VU1MI_FSAND() { _vuFSAND(&VU1); }
-void VU1MI_FSEQ() { _vuFSEQ(&VU1); }
-void VU1MI_FSOR() { _vuFSOR(&VU1); }
-void VU1MI_FSSET() { _vuFSSET(&VU1); }
-void VU1MI_FMAND() { _vuFMAND(&VU1); }
-void VU1MI_FMEQ() { _vuFMEQ(&VU1); }
-void VU1MI_FMOR() { _vuFMOR(&VU1); }
-void VU1MI_FCAND() { _vuFCAND(&VU1); }
-void VU1MI_FCEQ() { _vuFCEQ(&VU1); }
-void VU1MI_FCOR() { _vuFCOR(&VU1); }
-void VU1MI_FCSET() { _vuFCSET(&VU1); }
-void VU1MI_FCGET() { _vuFCGET(&VU1); }
-void VU1MI_IBEQ() { _vuIBEQ(&VU1); }
-void VU1MI_IBGEZ() { _vuIBGEZ(&VU1); }
-void VU1MI_IBGTZ() { _vuIBGTZ(&VU1); }
-void VU1MI_IBLTZ() { _vuIBLTZ(&VU1); }
-void VU1MI_IBLEZ() { _vuIBLEZ(&VU1); }
-void VU1MI_IBNE() { _vuIBNE(&VU1); }
-void VU1MI_B()  { _vuB(&VU1); }
-void VU1MI_BAL() { _vuBAL(&VU1); }
-void VU1MI_JR()  { _vuJR(&VU1); }
-void VU1MI_JALR() { _vuJALR(&VU1); }
-void VU1MI_MFP() { _vuMFP(&VU1); }
-void VU1MI_WAITP() { _vuWAITP(&VU1); }
-void VU1MI_ESADD()  { _vuESADD(&VU1); }
-void VU1MI_ERSADD() { _vuERSADD(&VU1); }
-void VU1MI_ELENG()  { _vuELENG(&VU1); }
-void VU1MI_ERLENG() { _vuERLENG(&VU1); }
-void VU1MI_EATANxy() { _vuEATANxy(&VU1); }
-void VU1MI_EATANxz() { _vuEATANxz(&VU1); }
-void VU1MI_ESUM()  { _vuESUM(&VU1); }
-void VU1MI_ERCPR()  { _vuERCPR(&VU1); }
-void VU1MI_ESQRT()  { _vuESQRT(&VU1); }
-void VU1MI_ERSQRT() { _vuERSQRT(&VU1); }
-void VU1MI_ESIN()  { _vuESIN(&VU1); }
-void VU1MI_EATAN()  { _vuEATAN(&VU1); }
-void VU1MI_EEXP()  { _vuEEXP(&VU1); }
-void VU1MI_XITOP()  { _vuXITOP(&VU1); }
-void VU1MI_XGKICK() { _vuXGKICK(&VU1); }
-void VU1MI_XTOP()  { _vuXTOP(&VU1); }
-
-
-
-/****************************************/
-/*  VU Micromode Upper instructions  */
-/****************************************/
-
-void VU1regsMI_ABS(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsABS(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ADD(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsADD(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ADDi(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsADDi(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ADDq(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsADDq(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ADDx(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsADDx(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ADDy(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsADDy(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ADDz(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsADDz(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ADDw(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsADDw(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ADDA(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsADDA(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ADDAi(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsADDAi(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ADDAq(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsADDAq(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ADDAx(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsADDAx(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ADDAy(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsADDAy(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ADDAz(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsADDAz(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ADDAw(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsADDAw(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_SUB(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsSUB(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_SUBi(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsSUBi(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_SUBq(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsSUBq(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_SUBx(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsSUBx(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_SUBy(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsSUBy(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_SUBz(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsSUBz(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_SUBw(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsSUBw(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_SUBA(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsSUBA(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_SUBAi(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsSUBAi(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_SUBAq(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsSUBAq(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_SUBAx(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsSUBAx(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_SUBAy(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsSUBAy(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_SUBAz(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsSUBAz(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_SUBAw(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsSUBAw(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MUL(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMUL(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MULi(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMULi(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MULq(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMULq(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MULx(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMULx(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MULy(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMULy(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MULz(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMULz(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MULw(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMULw(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MULA(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMULA(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MULAi(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMULAi(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MULAq(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMULAq(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MULAx(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMULAx(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MULAy(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMULAy(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MULAz(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMULAz(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MULAw(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMULAw(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MADD(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMADD(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MADDi(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMADDi(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MADDq(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMADDq(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MADDx(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMADDx(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MADDy(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMADDy(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MADDz(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMADDz(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MADDw(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMADDw(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MADDA(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMADDA(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MADDAi(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMADDAi(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MADDAq(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMADDAq(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MADDAx(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMADDAx(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MADDAy(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMADDAy(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MADDAz(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMADDAz(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MADDAw(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMADDAw(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MSUB(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMSUB(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MSUBi(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMSUBi(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MSUBq(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMSUBq(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MSUBx(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMSUBx(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MSUBy(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMSUBy(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MSUBz(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMSUBz(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MSUBw(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMSUBw(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MSUBA(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMSUBA(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MSUBAi(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMSUBAi(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MSUBAq(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMSUBAq(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MSUBAx(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMSUBAx(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MSUBAy(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMSUBAy(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MSUBAz(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMSUBAz(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MSUBAw(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMSUBAw(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MAX(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMAX(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MAXi(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMAXi(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MAXx(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMAXx(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MAXy(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMAXy(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MAXz(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMAXz(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MAXw(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMAXw(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MINI(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMINI(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MINIi(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMINIi(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MINIx(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMINIx(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MINIy(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMINIy(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MINIz(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMINIz(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MINIw(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMINIw(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_OPMULA(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsOPMULA(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_OPMSUB(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsOPMSUB(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_NOP(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsNOP(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_FTOI0(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsFTOI0(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_FTOI4(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsFTOI4(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_FTOI12(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsFTOI12(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_FTOI15(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsFTOI15(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ITOF0(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsITOF0(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ITOF4(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsITOF4(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ITOF12(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsITOF12(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ITOF15(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsITOF15(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_CLIP(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsCLIP(&VU1, VUregsn); }
-
-/*****************************************/
-/*  VU Micromode Lower instructions  */
-/*****************************************/
-
-void VU1regsMI_DIV(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsDIV(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_SQRT(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsSQRT(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_RSQRT(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsRSQRT(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_IADD(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsIADD(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_IADDI(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsIADDI(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_IADDIU(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsIADDIU(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_IAND(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsIAND(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_IOR(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsIOR(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ISUB(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsISUB(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ISUBIU(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsISUBIU(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MOVE(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMOVE(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MFIR(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMFIR(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MTIR(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMTIR(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MR32(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMR32(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_LQ(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsLQ(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_LQD(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsLQD(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_LQI(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsLQI(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_SQ(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsSQ(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_SQD(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsSQD(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_SQI(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsSQI(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ILW(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsILW(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ISW(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsISW(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ILWR(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsILWR(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ISWR(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsISWR(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_RINIT(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsRINIT(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_RGET(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsRGET(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_RNEXT(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsRNEXT(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_RXOR(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsRXOR(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_WAITQ(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsWAITQ(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_FSAND(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsFSAND(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_FSEQ(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsFSEQ(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_FSOR(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsFSOR(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_FSSET(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsFSSET(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_FMAND(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsFMAND(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_FMEQ(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsFMEQ(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_FMOR(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsFMOR(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_FCAND(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsFCAND(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_FCEQ(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsFCEQ(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_FCOR(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsFCOR(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_FCSET(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsFCSET(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_FCGET(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsFCGET(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_IBEQ(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsIBEQ(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_IBGEZ(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsIBGEZ(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_IBGTZ(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsIBGTZ(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_IBLTZ(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsIBLTZ(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_IBLEZ(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsIBLEZ(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_IBNE(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsIBNE(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_B(_VURegsNum *VUregsn)  { _vuRegsB(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_BAL(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsBAL(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_JR(_VURegsNum *VUregsn)  { _vuRegsJR(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_JALR(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsJALR(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_MFP(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsMFP(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_WAITP(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsWAITP(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ESADD(_VURegsNum *VUregsn)  { _vuRegsESADD(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ERSADD(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsERSADD(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ELENG(_VURegsNum *VUregsn)  { _vuRegsELENG(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ERLENG(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsERLENG(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_EATANxy(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsEATANxy(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_EATANxz(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsEATANxz(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ESUM(_VURegsNum *VUregsn)  { _vuRegsESUM(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ERCPR(_VURegsNum *VUregsn)  { _vuRegsERCPR(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ESQRT(_VURegsNum *VUregsn)  { _vuRegsESQRT(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ERSQRT(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsERSQRT(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_ESIN(_VURegsNum *VUregsn)  { _vuRegsESIN(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_EATAN(_VURegsNum *VUregsn)  { _vuRegsEATAN(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_EEXP(_VURegsNum *VUregsn)  { _vuRegsEEXP(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_XITOP(_VURegsNum *VUregsn)  { _vuRegsXITOP(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_XGKICK(_VURegsNum *VUregsn) { _vuRegsXGKICK(&VU1, VUregsn); }
-void VU1regsMI_XTOP(_VURegsNum *VUregsn)  { _vuRegsXTOP(&VU1, VUregsn); }

 

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.22