/[RomCheater]/trunk/RomCheater/Main.Designer.cs
ViewVC logotype

Diff of /trunk/RomCheater/Main.Designer.cs

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 148 by william, Sun May 27 23:33:54 2012 UTC revision 227 by william, Sat Jun 2 15:48:25 2012 UTC
# Line 53  Line 53 
53              this.mnuView = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();              this.mnuView = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
54              this.mnuItemShowLogWindow = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();              this.mnuItemShowLogWindow = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
55              this.mnuItemShowRamDumpDialog = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();              this.mnuItemShowRamDumpDialog = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
56                this.mnuItemShowPIDSelector = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
57                this.mnuItemShowMemoryView = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
58                this.mnuItemShowDataTypeConverter = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
59              this.mnuHelp = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();              this.mnuHelp = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
60              this.mnuItemHelpAbout = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();              this.mnuItemHelpAbout = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
61                this.mnuDebug = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
62                this.mnuTestExeParse = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
63                this.mnuItemFindMaxNonNegativeHexValue = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
64              this.dockPanel = new WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPanel();              this.dockPanel = new WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPanel();
65              this.mnuItemShowPIDSelector = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();              this.mnuItemShowMemorySearch = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
66              this.mainmnu.SuspendLayout();              this.mainmnu.SuspendLayout();
67              this.SuspendLayout();              this.SuspendLayout();
68              //              //
# Line 66  Line 72 
72              this.mnuFile,              this.mnuFile,
73              this.mnuTools,              this.mnuTools,
74              this.mnuView,              this.mnuView,
75              this.mnuHelp});              this.mnuHelp,
76                this.mnuDebug});
77              this.mainmnu.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);              this.mainmnu.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
78              this.mainmnu.Name = "mainmnu";              this.mainmnu.Name = "mainmnu";
79              this.mainmnu.Size = new System.Drawing.Size(1229, 24);              this.mainmnu.Size = new System.Drawing.Size(1229, 24);
# Line 86  Line 93 
93              // mnuItemOpenProcess              // mnuItemOpenProcess
94              //              //
95              this.mnuItemOpenProcess.Name = "mnuItemOpenProcess";              this.mnuItemOpenProcess.Name = "mnuItemOpenProcess";
96              this.mnuItemOpenProcess.Size = new System.Drawing.Size(152, 22);              this.mnuItemOpenProcess.Size = new System.Drawing.Size(146, 22);
97              this.mnuItemOpenProcess.Text = "&Open process";              this.mnuItemOpenProcess.Text = "&Open process";
98              this.mnuItemOpenProcess.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemOpenProcess_Click);              this.mnuItemOpenProcess.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemOpenProcess_Click);
99              //              //
100              // toolStripSeparator1              // toolStripSeparator1
101              //              //
102              this.toolStripSeparator1.Name = "toolStripSeparator1";              this.toolStripSeparator1.Name = "toolStripSeparator1";
103              this.toolStripSeparator1.Size = new System.Drawing.Size(149, 6);              this.toolStripSeparator1.Size = new System.Drawing.Size(143, 6);
104              //              //
105              // mnuItemExit              // mnuItemExit
106              //              //
107              this.mnuItemExit.Name = "mnuItemExit";              this.mnuItemExit.Name = "mnuItemExit";
108              this.mnuItemExit.Size = new System.Drawing.Size(152, 22);              this.mnuItemExit.Size = new System.Drawing.Size(146, 22);
109              this.mnuItemExit.Text = "&Exit";              this.mnuItemExit.Text = "&Exit";
110              this.mnuItemExit.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemExit_Click);              this.mnuItemExit.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemExit_Click);
111              //              //
# Line 113  Line 120 
120              // mnuItemConfig              // mnuItemConfig
121              //              //
122              this.mnuItemConfig.Name = "mnuItemConfig";              this.mnuItemConfig.Name = "mnuItemConfig";
123              this.mnuItemConfig.Size = new System.Drawing.Size(152, 22);              this.mnuItemConfig.Size = new System.Drawing.Size(110, 22);
124              this.mnuItemConfig.Text = "&Config";              this.mnuItemConfig.Text = "&Config";
125              this.mnuItemConfig.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemConfig_Click);              this.mnuItemConfig.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemConfig_Click);
126              //              //
# Line 122  Line 129 
129              this.mnuView.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {              this.mnuView.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
130              this.mnuItemShowLogWindow,              this.mnuItemShowLogWindow,
131              this.mnuItemShowRamDumpDialog,              this.mnuItemShowRamDumpDialog,
132              this.mnuItemShowPIDSelector});              this.mnuItemShowPIDSelector,
133                this.mnuItemShowMemoryView,
134                this.mnuItemShowDataTypeConverter,
135                this.mnuItemShowMemorySearch});
136              this.mnuView.Name = "mnuView";              this.mnuView.Name = "mnuView";
137              this.mnuView.Size = new System.Drawing.Size(44, 20);              this.mnuView.Size = new System.Drawing.Size(44, 20);
138              this.mnuView.Text = "&View";              this.mnuView.Text = "&View";
# Line 130  Line 140 
140              // mnuItemShowLogWindow              // mnuItemShowLogWindow
141              //              //
142              this.mnuItemShowLogWindow.Name = "mnuItemShowLogWindow";              this.mnuItemShowLogWindow.Name = "mnuItemShowLogWindow";
143              this.mnuItemShowLogWindow.Size = new System.Drawing.Size(185, 22);              this.mnuItemShowLogWindow.Size = new System.Drawing.Size(211, 22);
144              this.mnuItemShowLogWindow.Text = "&Show Log Window";              this.mnuItemShowLogWindow.Text = "Show &Log Window";
145              this.mnuItemShowLogWindow.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemShowLogWindow_Click);              this.mnuItemShowLogWindow.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemShowLogWindow_Click);
146              //              //
147              // mnuItemShowRamDumpDialog              // mnuItemShowRamDumpDialog
148              //              //
149              this.mnuItemShowRamDumpDialog.Name = "mnuItemShowRamDumpDialog";              this.mnuItemShowRamDumpDialog.Name = "mnuItemShowRamDumpDialog";
150              this.mnuItemShowRamDumpDialog.Size = new System.Drawing.Size(185, 22);              this.mnuItemShowRamDumpDialog.Size = new System.Drawing.Size(211, 22);
151              this.mnuItemShowRamDumpDialog.Text = "&Ram Dump Dialog";              this.mnuItemShowRamDumpDialog.Text = "Show &Ram Dump Dialog";
152              this.mnuItemShowRamDumpDialog.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemShowRamDumpDialog_Click);              this.mnuItemShowRamDumpDialog.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemShowRamDumpDialog_Click);
153              //              //
154                // mnuItemShowPIDSelector
155                //
156                this.mnuItemShowPIDSelector.Name = "mnuItemShowPIDSelector";
157                this.mnuItemShowPIDSelector.Size = new System.Drawing.Size(211, 22);
158                this.mnuItemShowPIDSelector.Text = "Show &Process Selctor";
159                this.mnuItemShowPIDSelector.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemShowPIDSelector_Click);
160                //
161                // mnuItemShowMemoryView
162                //
163                this.mnuItemShowMemoryView.Name = "mnuItemShowMemoryView";
164                this.mnuItemShowMemoryView.Size = new System.Drawing.Size(211, 22);
165                this.mnuItemShowMemoryView.Text = "Show &Memory View";
166                this.mnuItemShowMemoryView.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemShowMemoryView_Click);
167                //
168                // mnuItemShowDataTypeConverter
169                //
170                this.mnuItemShowDataTypeConverter.Name = "mnuItemShowDataTypeConverter";
171                this.mnuItemShowDataTypeConverter.Size = new System.Drawing.Size(211, 22);
172                this.mnuItemShowDataTypeConverter.Text = "Show &DataType Converter";
173                this.mnuItemShowDataTypeConverter.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemShowDataTypeConverter_Click);
174                //
175              // mnuHelp              // mnuHelp
176              //              //
177              this.mnuHelp.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {              this.mnuHelp.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
# Line 156  Line 187 
187              this.mnuItemHelpAbout.Text = "&About";              this.mnuItemHelpAbout.Text = "&About";
188              this.mnuItemHelpAbout.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemHelpAbout_Click);              this.mnuItemHelpAbout.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemHelpAbout_Click);
189              //              //
190                // mnuDebug
191                //
192                this.mnuDebug.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
193                this.mnuTestExeParse,
194                this.mnuItemFindMaxNonNegativeHexValue});
195                this.mnuDebug.Name = "mnuDebug";
196                this.mnuDebug.Size = new System.Drawing.Size(54, 20);
197                this.mnuDebug.Text = "&Debug";
198                //
199                // mnuTestExeParse
200                //
201                this.mnuTestExeParse.Name = "mnuTestExeParse";
202                this.mnuTestExeParse.Size = new System.Drawing.Size(248, 22);
203                this.mnuTestExeParse.Text = "&Test EXE Parse";
204                this.mnuTestExeParse.Click += new System.EventHandler(this.mnuTestExeParse_Click);
205                //
206                // mnuItemFindMaxNonNegativeHexValue
207                //
208                this.mnuItemFindMaxNonNegativeHexValue.Name = "mnuItemFindMaxNonNegativeHexValue";
209                this.mnuItemFindMaxNonNegativeHexValue.Size = new System.Drawing.Size(248, 22);
210                this.mnuItemFindMaxNonNegativeHexValue.Text = "&Find max non-negative hex value";
211                this.mnuItemFindMaxNonNegativeHexValue.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemFindMaxNonNegativeHexValue_Click);
212                //
213              // dockPanel              // dockPanel
214              //              //
215              this.dockPanel.ActiveAutoHideContent = null;              this.dockPanel.ActiveAutoHideContent = null;
# Line 214  Line 268 
268              this.dockPanel.Skin = dockPanelSkin1;              this.dockPanel.Skin = dockPanelSkin1;
269              this.dockPanel.TabIndex = 3;              this.dockPanel.TabIndex = 3;
270              //              //
271              // mnuItemShowPIDSelector              // mnuItemShowMemorySearch
272              //              //
273              this.mnuItemShowPIDSelector.Name = "mnuItemShowPIDSelector";              this.mnuItemShowMemorySearch.Name = "mnuItemShowMemorySearch";
274              this.mnuItemShowPIDSelector.Size = new System.Drawing.Size(185, 22);              this.mnuItemShowMemorySearch.Size = new System.Drawing.Size(211, 22);
275              this.mnuItemShowPIDSelector.Text = "&Show Process Selctor";              this.mnuItemShowMemorySearch.Text = "Show Memory &Search";
276              this.mnuItemShowPIDSelector.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemShowPIDSelector_Click);              this.mnuItemShowMemorySearch.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemShowMemorySearch_Click);
277              //              //
278              // Main              // Main
279              //              //
# Line 231  Line 285 
285              this.Controls.Add(this.mainmnu);              this.Controls.Add(this.mainmnu);
286              this.Name = "Main";              this.Name = "Main";
287              this.Text = "Form1";              this.Text = "Form1";
288                this.FormClosing += new System.Windows.Forms.FormClosingEventHandler(this.Main_FormClosing);
289              this.Load += new System.EventHandler(this.Main_Load);              this.Load += new System.EventHandler(this.Main_Load);
290              this.Shown += new System.EventHandler(this.Main_Shown);              this.Shown += new System.EventHandler(this.Main_Shown);
291              this.mainmnu.ResumeLayout(false);              this.mainmnu.ResumeLayout(false);
# Line 256  Line 311 
311          private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnuItemHelpAbout;          private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnuItemHelpAbout;
312          private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnuItemShowRamDumpDialog;          private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnuItemShowRamDumpDialog;
313          private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnuItemShowPIDSelector;          private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnuItemShowPIDSelector;
314            private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnuDebug;
315            private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnuTestExeParse;
316            private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnuItemFindMaxNonNegativeHexValue;
317            private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnuItemShowMemoryView;
318            private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnuItemShowDataTypeConverter;
319            private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnuItemShowMemorySearch;
320      }      }
321  }  }
322    

Legend:
Removed from v.148  
changed lines
  Added in v.227

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.22