/[RomCheater]/trunk/RomCheater/Main.Designer.cs
ViewVC logotype

Diff of /trunk/RomCheater/Main.Designer.cs

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

--- trunk/RomCheater/Main.Designer.cs	2012/05/31 08:10:25	201
+++ trunk/RomCheater/Main.Designer.cs	2012/06/02 19:12:20	230
@@ -54,13 +54,15 @@
       this.mnuItemShowLogWindow = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
       this.mnuItemShowRamDumpDialog = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
       this.mnuItemShowPIDSelector = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
+      this.mnuItemShowMemoryView = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
+      this.mnuItemShowDataTypeConverter = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
+      this.mnuItemShowMemorySearch = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
       this.mnuHelp = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
       this.mnuItemHelpAbout = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
       this.mnuDebug = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
       this.mnuTestExeParse = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
-      this.dockPanel = new WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPanel();
       this.mnuItemFindMaxNonNegativeHexValue = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
-      this.mnuItemShowMemoryView = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
+      this.dockPanel = new WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPanel();
       this.mainmnu.SuspendLayout();
       this.SuspendLayout();
       // 
@@ -128,7 +130,9 @@
       this.mnuItemShowLogWindow,
       this.mnuItemShowRamDumpDialog,
       this.mnuItemShowPIDSelector,
-      this.mnuItemShowMemoryView});
+      this.mnuItemShowMemoryView,
+      this.mnuItemShowDataTypeConverter,
+      this.mnuItemShowMemorySearch});
       this.mnuView.Name = "mnuView";
       this.mnuView.Size = new System.Drawing.Size(44, 20);
       this.mnuView.Text = "&View";
@@ -136,24 +140,45 @@
       // mnuItemShowLogWindow
       // 
       this.mnuItemShowLogWindow.Name = "mnuItemShowLogWindow";
-      this.mnuItemShowLogWindow.Size = new System.Drawing.Size(203, 22);
+      this.mnuItemShowLogWindow.Size = new System.Drawing.Size(211, 22);
       this.mnuItemShowLogWindow.Text = "Show &Log Window";
       this.mnuItemShowLogWindow.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemShowLogWindow_Click);
       // 
       // mnuItemShowRamDumpDialog
       // 
       this.mnuItemShowRamDumpDialog.Name = "mnuItemShowRamDumpDialog";
-      this.mnuItemShowRamDumpDialog.Size = new System.Drawing.Size(203, 22);
+      this.mnuItemShowRamDumpDialog.Size = new System.Drawing.Size(211, 22);
       this.mnuItemShowRamDumpDialog.Text = "Show &Ram Dump Dialog";
       this.mnuItemShowRamDumpDialog.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemShowRamDumpDialog_Click);
       // 
       // mnuItemShowPIDSelector
       // 
       this.mnuItemShowPIDSelector.Name = "mnuItemShowPIDSelector";
-      this.mnuItemShowPIDSelector.Size = new System.Drawing.Size(203, 22);
+      this.mnuItemShowPIDSelector.Size = new System.Drawing.Size(211, 22);
       this.mnuItemShowPIDSelector.Text = "Show &Process Selctor";
       this.mnuItemShowPIDSelector.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemShowPIDSelector_Click);
       // 
+      // mnuItemShowMemoryView
+      // 
+      this.mnuItemShowMemoryView.Name = "mnuItemShowMemoryView";
+      this.mnuItemShowMemoryView.Size = new System.Drawing.Size(211, 22);
+      this.mnuItemShowMemoryView.Text = "Show &Memory View";
+      this.mnuItemShowMemoryView.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemShowMemoryView_Click);
+      // 
+      // mnuItemShowDataTypeConverter
+      // 
+      this.mnuItemShowDataTypeConverter.Name = "mnuItemShowDataTypeConverter";
+      this.mnuItemShowDataTypeConverter.Size = new System.Drawing.Size(211, 22);
+      this.mnuItemShowDataTypeConverter.Text = "Show &DataType Converter";
+      this.mnuItemShowDataTypeConverter.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemShowDataTypeConverter_Click);
+      // 
+      // mnuItemShowMemorySearch
+      // 
+      this.mnuItemShowMemorySearch.Name = "mnuItemShowMemorySearch";
+      this.mnuItemShowMemorySearch.Size = new System.Drawing.Size(211, 22);
+      this.mnuItemShowMemorySearch.Text = "Show Memory &Search";
+      this.mnuItemShowMemorySearch.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemShowMemorySearch_Click);
+      // 
       // mnuHelp
       // 
       this.mnuHelp.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
@@ -185,6 +210,13 @@
       this.mnuTestExeParse.Text = "&Test EXE Parse";
       this.mnuTestExeParse.Click += new System.EventHandler(this.mnuTestExeParse_Click);
       // 
+      // mnuItemFindMaxNonNegativeHexValue
+      // 
+      this.mnuItemFindMaxNonNegativeHexValue.Name = "mnuItemFindMaxNonNegativeHexValue";
+      this.mnuItemFindMaxNonNegativeHexValue.Size = new System.Drawing.Size(248, 22);
+      this.mnuItemFindMaxNonNegativeHexValue.Text = "&Find max non-negative hex value";
+      this.mnuItemFindMaxNonNegativeHexValue.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemFindMaxNonNegativeHexValue_Click);
+      // 
       // dockPanel
       // 
       this.dockPanel.ActiveAutoHideContent = null;
@@ -243,20 +275,6 @@
       this.dockPanel.Skin = dockPanelSkin1;
       this.dockPanel.TabIndex = 3;
       // 
-      // mnuItemFindMaxNonNegativeHexValue
-      // 
-      this.mnuItemFindMaxNonNegativeHexValue.Name = "mnuItemFindMaxNonNegativeHexValue";
-      this.mnuItemFindMaxNonNegativeHexValue.Size = new System.Drawing.Size(248, 22);
-      this.mnuItemFindMaxNonNegativeHexValue.Text = "&Find max non-negative hex value";
-      this.mnuItemFindMaxNonNegativeHexValue.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemFindMaxNonNegativeHexValue_Click);
-      // 
-      // mnuItemShowMemoryView
-      // 
-      this.mnuItemShowMemoryView.Name = "mnuItemShowMemoryView";
-      this.mnuItemShowMemoryView.Size = new System.Drawing.Size(203, 22);
-      this.mnuItemShowMemoryView.Text = "Show &Memory View";
-      this.mnuItemShowMemoryView.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemShowMemoryView_Click);
-      // 
       // Main
       // 
       this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
@@ -267,6 +285,7 @@
       this.Controls.Add(this.mainmnu);
       this.Name = "Main";
       this.Text = "Form1";
+      this.WindowState = System.Windows.Forms.FormWindowState.Maximized;
       this.FormClosing += new System.Windows.Forms.FormClosingEventHandler(this.Main_FormClosing);
       this.Load += new System.EventHandler(this.Main_Load);
       this.Shown += new System.EventHandler(this.Main_Shown);
@@ -297,6 +316,8 @@
     private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnuTestExeParse;
     private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnuItemFindMaxNonNegativeHexValue;
     private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnuItemShowMemoryView;
+    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnuItemShowDataTypeConverter;
+    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnuItemShowMemorySearch;
   }
 }
 

 

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.22