/[RomCheater]/trunk/RomCheater/Main.Designer.cs
ViewVC logotype

Diff of /trunk/RomCheater/Main.Designer.cs

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

--- trunk/RomCheater/Main.Designer.cs	2012/05/27 23:05:18	147
+++ trunk/RomCheater/Main.Designer.cs	2012/05/27 23:33:54	148
@@ -52,9 +52,11 @@
       this.mnuItemConfig = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
       this.mnuView = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
       this.mnuItemShowLogWindow = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
-      this.dockPanel = new WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPanel();
+      this.mnuItemShowRamDumpDialog = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
       this.mnuHelp = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
       this.mnuItemHelpAbout = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
+      this.dockPanel = new WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPanel();
+      this.mnuItemShowPIDSelector = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
       this.mainmnu.SuspendLayout();
       this.SuspendLayout();
       // 
@@ -84,19 +86,19 @@
       // mnuItemOpenProcess
       // 
       this.mnuItemOpenProcess.Name = "mnuItemOpenProcess";
-      this.mnuItemOpenProcess.Size = new System.Drawing.Size(146, 22);
+      this.mnuItemOpenProcess.Size = new System.Drawing.Size(152, 22);
       this.mnuItemOpenProcess.Text = "&Open process";
       this.mnuItemOpenProcess.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemOpenProcess_Click);
       // 
       // toolStripSeparator1
       // 
       this.toolStripSeparator1.Name = "toolStripSeparator1";
-      this.toolStripSeparator1.Size = new System.Drawing.Size(143, 6);
+      this.toolStripSeparator1.Size = new System.Drawing.Size(149, 6);
       // 
       // mnuItemExit
       // 
       this.mnuItemExit.Name = "mnuItemExit";
-      this.mnuItemExit.Size = new System.Drawing.Size(146, 22);
+      this.mnuItemExit.Size = new System.Drawing.Size(152, 22);
       this.mnuItemExit.Text = "&Exit";
       this.mnuItemExit.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemExit_Click);
       // 
@@ -111,14 +113,16 @@
       // mnuItemConfig
       // 
       this.mnuItemConfig.Name = "mnuItemConfig";
-      this.mnuItemConfig.Size = new System.Drawing.Size(110, 22);
+      this.mnuItemConfig.Size = new System.Drawing.Size(152, 22);
       this.mnuItemConfig.Text = "&Config";
       this.mnuItemConfig.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemConfig_Click);
       // 
       // mnuView
       // 
       this.mnuView.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
-      this.mnuItemShowLogWindow});
+      this.mnuItemShowLogWindow,
+      this.mnuItemShowRamDumpDialog,
+      this.mnuItemShowPIDSelector});
       this.mnuView.Name = "mnuView";
       this.mnuView.Size = new System.Drawing.Size(44, 20);
       this.mnuView.Text = "&View";
@@ -126,10 +130,32 @@
       // mnuItemShowLogWindow
       // 
       this.mnuItemShowLogWindow.Name = "mnuItemShowLogWindow";
-      this.mnuItemShowLogWindow.Size = new System.Drawing.Size(173, 22);
+      this.mnuItemShowLogWindow.Size = new System.Drawing.Size(185, 22);
       this.mnuItemShowLogWindow.Text = "&Show Log Window";
       this.mnuItemShowLogWindow.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemShowLogWindow_Click);
       // 
+      // mnuItemShowRamDumpDialog
+      // 
+      this.mnuItemShowRamDumpDialog.Name = "mnuItemShowRamDumpDialog";
+      this.mnuItemShowRamDumpDialog.Size = new System.Drawing.Size(185, 22);
+      this.mnuItemShowRamDumpDialog.Text = "&Ram Dump Dialog";
+      this.mnuItemShowRamDumpDialog.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemShowRamDumpDialog_Click);
+      // 
+      // mnuHelp
+      // 
+      this.mnuHelp.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
+      this.mnuItemHelpAbout});
+      this.mnuHelp.Name = "mnuHelp";
+      this.mnuHelp.Size = new System.Drawing.Size(44, 20);
+      this.mnuHelp.Text = "&Help";
+      // 
+      // mnuItemHelpAbout
+      // 
+      this.mnuItemHelpAbout.Name = "mnuItemHelpAbout";
+      this.mnuItemHelpAbout.Size = new System.Drawing.Size(107, 22);
+      this.mnuItemHelpAbout.Text = "&About";
+      this.mnuItemHelpAbout.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemHelpAbout_Click);
+      // 
       // dockPanel
       // 
       this.dockPanel.ActiveAutoHideContent = null;
@@ -188,20 +214,12 @@
       this.dockPanel.Skin = dockPanelSkin1;
       this.dockPanel.TabIndex = 3;
       // 
-      // mnuHelp
+      // mnuItemShowPIDSelector
       // 
-      this.mnuHelp.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
-      this.mnuItemHelpAbout});
-      this.mnuHelp.Name = "mnuHelp";
-      this.mnuHelp.Size = new System.Drawing.Size(44, 20);
-      this.mnuHelp.Text = "&Help";
-      // 
-      // mnuItemHelpAbout
-      // 
-      this.mnuItemHelpAbout.Name = "mnuItemHelpAbout";
-      this.mnuItemHelpAbout.Size = new System.Drawing.Size(152, 22);
-      this.mnuItemHelpAbout.Text = "&About";
-      this.mnuItemHelpAbout.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemHelpAbout_Click);
+      this.mnuItemShowPIDSelector.Name = "mnuItemShowPIDSelector";
+      this.mnuItemShowPIDSelector.Size = new System.Drawing.Size(185, 22);
+      this.mnuItemShowPIDSelector.Text = "&Show Process Selctor";
+      this.mnuItemShowPIDSelector.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemShowPIDSelector_Click);
       // 
       // Main
       // 
@@ -236,6 +254,8 @@
     private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnuItemShowLogWindow;
     private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnuHelp;
     private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnuItemHelpAbout;
+    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnuItemShowRamDumpDialog;
+    private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnuItemShowPIDSelector;
   }
 }
 

 

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.22