/[RomCheater]/trunk/RomCheater/Main.Designer.cs
ViewVC logotype

Diff of /trunk/RomCheater/Main.Designer.cs

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 147 by william, Sun May 27 23:05:18 2012 UTC revision 148 by william, Sun May 27 23:33:54 2012 UTC
# Line 52  Line 52 
52              this.mnuItemConfig = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();              this.mnuItemConfig = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
53              this.mnuView = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();              this.mnuView = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
54              this.mnuItemShowLogWindow = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();              this.mnuItemShowLogWindow = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
55              this.dockPanel = new WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPanel();              this.mnuItemShowRamDumpDialog = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
56              this.mnuHelp = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();              this.mnuHelp = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
57              this.mnuItemHelpAbout = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();              this.mnuItemHelpAbout = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
58                this.dockPanel = new WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPanel();
59                this.mnuItemShowPIDSelector = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
60              this.mainmnu.SuspendLayout();              this.mainmnu.SuspendLayout();
61              this.SuspendLayout();              this.SuspendLayout();
62              //              //
# Line 84  Line 86 
86              // mnuItemOpenProcess              // mnuItemOpenProcess
87              //              //
88              this.mnuItemOpenProcess.Name = "mnuItemOpenProcess";              this.mnuItemOpenProcess.Name = "mnuItemOpenProcess";
89              this.mnuItemOpenProcess.Size = new System.Drawing.Size(146, 22);              this.mnuItemOpenProcess.Size = new System.Drawing.Size(152, 22);
90              this.mnuItemOpenProcess.Text = "&Open process";              this.mnuItemOpenProcess.Text = "&Open process";
91              this.mnuItemOpenProcess.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemOpenProcess_Click);              this.mnuItemOpenProcess.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemOpenProcess_Click);
92              //              //
93              // toolStripSeparator1              // toolStripSeparator1
94              //              //
95              this.toolStripSeparator1.Name = "toolStripSeparator1";              this.toolStripSeparator1.Name = "toolStripSeparator1";
96              this.toolStripSeparator1.Size = new System.Drawing.Size(143, 6);              this.toolStripSeparator1.Size = new System.Drawing.Size(149, 6);
97              //              //
98              // mnuItemExit              // mnuItemExit
99              //              //
100              this.mnuItemExit.Name = "mnuItemExit";              this.mnuItemExit.Name = "mnuItemExit";
101              this.mnuItemExit.Size = new System.Drawing.Size(146, 22);              this.mnuItemExit.Size = new System.Drawing.Size(152, 22);
102              this.mnuItemExit.Text = "&Exit";              this.mnuItemExit.Text = "&Exit";
103              this.mnuItemExit.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemExit_Click);              this.mnuItemExit.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemExit_Click);
104              //              //
# Line 111  Line 113 
113              // mnuItemConfig              // mnuItemConfig
114              //              //
115              this.mnuItemConfig.Name = "mnuItemConfig";              this.mnuItemConfig.Name = "mnuItemConfig";
116              this.mnuItemConfig.Size = new System.Drawing.Size(110, 22);              this.mnuItemConfig.Size = new System.Drawing.Size(152, 22);
117              this.mnuItemConfig.Text = "&Config";              this.mnuItemConfig.Text = "&Config";
118              this.mnuItemConfig.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemConfig_Click);              this.mnuItemConfig.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemConfig_Click);
119              //              //
120              // mnuView              // mnuView
121              //              //
122              this.mnuView.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {              this.mnuView.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
123              this.mnuItemShowLogWindow});              this.mnuItemShowLogWindow,
124                this.mnuItemShowRamDumpDialog,
125                this.mnuItemShowPIDSelector});
126              this.mnuView.Name = "mnuView";              this.mnuView.Name = "mnuView";
127              this.mnuView.Size = new System.Drawing.Size(44, 20);              this.mnuView.Size = new System.Drawing.Size(44, 20);
128              this.mnuView.Text = "&View";              this.mnuView.Text = "&View";
# Line 126  Line 130 
130              // mnuItemShowLogWindow              // mnuItemShowLogWindow
131              //              //
132              this.mnuItemShowLogWindow.Name = "mnuItemShowLogWindow";              this.mnuItemShowLogWindow.Name = "mnuItemShowLogWindow";
133              this.mnuItemShowLogWindow.Size = new System.Drawing.Size(173, 22);              this.mnuItemShowLogWindow.Size = new System.Drawing.Size(185, 22);
134              this.mnuItemShowLogWindow.Text = "&Show Log Window";              this.mnuItemShowLogWindow.Text = "&Show Log Window";
135              this.mnuItemShowLogWindow.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemShowLogWindow_Click);              this.mnuItemShowLogWindow.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemShowLogWindow_Click);
136              //              //
137                // mnuItemShowRamDumpDialog
138                //
139                this.mnuItemShowRamDumpDialog.Name = "mnuItemShowRamDumpDialog";
140                this.mnuItemShowRamDumpDialog.Size = new System.Drawing.Size(185, 22);
141                this.mnuItemShowRamDumpDialog.Text = "&Ram Dump Dialog";
142                this.mnuItemShowRamDumpDialog.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemShowRamDumpDialog_Click);
143                //
144                // mnuHelp
145                //
146                this.mnuHelp.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
147                this.mnuItemHelpAbout});
148                this.mnuHelp.Name = "mnuHelp";
149                this.mnuHelp.Size = new System.Drawing.Size(44, 20);
150                this.mnuHelp.Text = "&Help";
151                //
152                // mnuItemHelpAbout
153                //
154                this.mnuItemHelpAbout.Name = "mnuItemHelpAbout";
155                this.mnuItemHelpAbout.Size = new System.Drawing.Size(107, 22);
156                this.mnuItemHelpAbout.Text = "&About";
157                this.mnuItemHelpAbout.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemHelpAbout_Click);
158                //
159              // dockPanel              // dockPanel
160              //              //
161              this.dockPanel.ActiveAutoHideContent = null;              this.dockPanel.ActiveAutoHideContent = null;
# Line 188  Line 214 
214              this.dockPanel.Skin = dockPanelSkin1;              this.dockPanel.Skin = dockPanelSkin1;
215              this.dockPanel.TabIndex = 3;              this.dockPanel.TabIndex = 3;
216              //              //
217              // mnuHelp              // mnuItemShowPIDSelector
218              //              //
219              this.mnuHelp.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {              this.mnuItemShowPIDSelector.Name = "mnuItemShowPIDSelector";
220              this.mnuItemHelpAbout});              this.mnuItemShowPIDSelector.Size = new System.Drawing.Size(185, 22);
221              this.mnuHelp.Name = "mnuHelp";              this.mnuItemShowPIDSelector.Text = "&Show Process Selctor";
222              this.mnuHelp.Size = new System.Drawing.Size(44, 20);              this.mnuItemShowPIDSelector.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemShowPIDSelector_Click);
             this.mnuHelp.Text = "&Help";  
             //  
             // mnuItemHelpAbout  
             //  
             this.mnuItemHelpAbout.Name = "mnuItemHelpAbout";  
             this.mnuItemHelpAbout.Size = new System.Drawing.Size(152, 22);  
             this.mnuItemHelpAbout.Text = "&About";  
             this.mnuItemHelpAbout.Click += new System.EventHandler(this.mnuItemHelpAbout_Click);  
223              //              //
224              // Main              // Main
225              //              //
# Line 236  Line 254 
254          private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnuItemShowLogWindow;          private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnuItemShowLogWindow;
255          private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnuHelp;          private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnuHelp;
256          private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnuItemHelpAbout;          private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnuItemHelpAbout;
257            private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnuItemShowRamDumpDialog;
258            private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem mnuItemShowPIDSelector;
259      }      }
260  }  }
261    

Legend:
Removed from v.147  
changed lines
  Added in v.148

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.22