/[AnywhereTS-MSSQL]/trunk/ProInstaller/release_files/dst_dir/data/vmware_drv.so
ViewVC logotype

Contents of /trunk/ProInstaller/release_files/dst_dir/data/vmware_drv.so

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 13 - (show annotations) (download) (as text)
Wed Jul 11 16:12:50 2012 UTC (9 years, 4 months ago) by william
File MIME type: application/octet-stream
File size: 31428 byte(s)
Error occurred while calculating annotation data.
add missing shared object library files
1 ELFW4( US]uh$]]ÉUS]tPǃ]]ÉUS]E f "f"ÃQ؋]]US]E f "f"EQ]]ÐUVSuSK B9tC9u ; u VCU CS9uC &Se[^]ÐUS]jjSjSu]]ÍvUVSu] jVPV CPVC)PV CS)PVe[^]ÉUMfE1fEEUffB1ffBRQ]ÍvU1Ut
2 t@u]ÉUS]hjSjS =t.hjSjS=t =t]]U WVSu] E>F$u\}t E;] vO{ uIK;] vC{ t;jhVuhVECue[^_]ÉUhhh]ÍvUd]UWVS}4E WbhPxPC{xu`E "dEPD "pDF""P "PhjG P h(W jhW WS =tu Ph@PC@PC@PC@PCCPC @jSCPjSC CQtPjSjSCjSC4 j SC8jSCH jSCLǃǃ{P}ǃǃǃǃCPPhrjjG PC PhjjG PC PhjjG PC4 PhjjG PC8 PhjjG PCH PhjjG PCL PhjjG P CQt et&SBwE${u {uC17&{ uC{uRht&PCPCPCPW ^GP }tt Ph WHC9tOCQuPCPRGPPh`t&RjSjSC jSCj SPC j
3 SPpC j SPVC C,C(CC$ jStCS0PhjjG PC PhjjG PC PhcjjG PC PhnjjG PC PhyjjG PC0 PhjjG PWPC 9t3CQtPRhPRh`jG Pt&WP~7EEEjjjC PCPCPW t6C0PWt"C09tPRh`jG P1nLJjWjTƃ tуjThdVVDPG P P
4 LJC@PhuC@PhjG P]EǃPjVtEt-CP u'hjG PEǃ5t2Ph8EPG PjV t"ǃhIjG P
5 ǃC4}
6 $C8,VEEEjjjW ?j$AAA AAAAjC4PB PBPCLPhhCHPhjQB@PPWƃPWt uh`jG PjWW jjWhvW tzhyWtejhht'hWt0jhu5hWuWlvjhe[^_]ÉUSUC4PC8PCPjB PCTt1]]ÍvUSUC4PCTPB PCT]]ÐU WVS]ƒ~\$jPSjVF\ jVGjVG jVG jVG$ t>jVGjVG jVGjVG jVeG [^_]ÉUVSEu >F$PjSFPjSF PjSF PjS PjShPjS tTFPjSFPjSF PjSFPjSjjSe[^]ÉU WVS]‹<$p\P~ u S=jSVS jWSjSe[^_]ÐU WVS}‹<UPM QW M LJhǃQ9}ЋM FQ,9}ЉFCF jWjEPW VWtU RWjSC<j SC@ jSS@CXOH1jW uU RWu1e[^_]ÉU]ÐUVSujSjS$ PPCPjF P‰BBB jjSe[^]ÉUVSujjSPPF Pe[^]ÍvU WVSU4"M} 8tIt W#t WVVdžh EMWEPҍe[^_]UUE PR]ÉUWVSEEE HE&UMz2))ى)x 9~)9EMxp)
7 )ى)x9~O)9IEt.8t#UHu jjREǀEm+e[^_]ÐU WVSE]} OtWC;r ffCC;r ffCfCf9CuvSVstQtHt58t*Puu jjVdže[^_]ÍvU WVSE]1;} }kM@1fARPVM@1fTARPVM @1fTARPVG;} |e[^_]ÍvU WVSE uU‹PS PS!jPPVk S7MAXPjATPu V {H~PPj!vPPCPPPCPP$CHPPPPPPUB<BTPM Q {H~Nu 1ɋVdf~`~?fB fu$CtBCxBC|B ChB ClBCpBu A$F`9|jjE P}u "qu dždžV hU1tPM QuhjC P1:vutE PUu6M Qu#h jC PudžE PU RM QPu VE t3Vu#h`jC PUǂM Qjjhjhu V =uDPC Pe[^_]ÍvUUE PP]ÉUSEx|u S0PS]]ÉUEP]ÐUEP]ÐU1]ÍvULWVS1j.]Sh6Shjj EPhZÃ~KEPEPSEPhlhhhËẼ P1E t
8 19jjjjjhlEȋPE Pj0tv
9
10 @ZǀǀXǀlǀ@ǀǀ ǀǀ ǀ,ǀLF9VEȃPe[^_]ÉUE=<uJ<jEPhjhhhhhvt1]U WVS]ǃjSjS PSPS @PS@ PS jSCPS jjA PAPC…}PRA PEPAPWBB 109}*PSBB F9|֋PPA PAPC…}PRA PWAPPBCB 109}=M#88RSBCB F9|ăSeǃ[^_]ÍvUEM U9u9tP]ÉUSEM f@%f@%{H[]ÐU WVSEXX u SVPSV P W e[^_]ÍvUSEM 1fz wfz w xHÉ[]ÉUWVSE] 1fP U1fPUpXEELJf@%f@%jWjW f@%PWf@%PWE PWURW ;utPW;uuWeLJ[^_]UVS]u jjSt3PjSPjS }t vt
11 t&PjSe[^]ÐUEǀut jjP]USEt jjSǃ]]ÐUS]MU fffQffffQ f
12 S]]ÉUEtjPR]ÍvU WVSuGP@t Åu1C C CCLC CCH C C(GQtC,@C0xSVƃuSLJe[^_]UVSM4t h1ҋ""t B0VPe[^]ÍvUS]th1ҋ""ǃ"ǃ$tB0B04&[]ÐUWVSE@EMUEE EfBUfEEfQ
13 % ЉEUUfUUE ‹EU}u))ى)x 9~)9]ME)
14 ) )x9~G)9AUt.8t#HujjREUM"E$PE PEPEPURMQE PURMЋEǀ" }tAUt58t*Huu jjRe[^_]ÉUWVSE@EUEEz2))ى)x 9~v)9}MEyq)
15 )ى)x9~G)9AUt.8t#HujjREUM"EPE PURЋMǁ$}tDEt88t-UHuu jjRe[^_]U<WVSUMEEE fUU$fMM(fEE,fUU0fMM4fUUfEfMHEhUE fUEEfAfE܋EfQ
16 % ЋUEUfUUMfE ‰U}u܉))ى)x
17 9~)9]M܋E)
18 ) )x9~G)9AU胺t.8t#HujjREUM䋂A01fEP1fEPEPEPEPEPEPEPEPEPU R1EPA0ЋMA04&0}tDE胸t88t-U苂Huu jjRe[^_]ÐU WVS]C@1s@s4KTNjC<{@PC@PCPU PP))VhWQ#0Pe艃#[^_]ÉU,WVSEU苺Ɖ#u1F,GPt!F-F$<-GPuF GPt!F.F8.GPuFGQt>dž0/džT/dž(0dž#dž
19 GQO@1fEMW@GXH1UfEMfMfAG41w@1ɋUfJ JGQ ExHE1w@E)E9vyU܉+E JWMQEPdž%d1dž%2dž%dž%dž % 2dž$%2dž(%dž,%hjUB PMEf9A~rEUEUEEPEPtF &h jUB PEt8tPEVMQu&#PLJ#z#tU苂 ǂ 3e[^_]ÐUVSEFQtGB>}B]Ë#t PS#e[^]UVSu#tPǃ##tPǃ##t/ #Pǃ#e[^]ÍvUSES#t P]]ÉUEU M싀##]ÉU WVSEu }#tdj S#PS VSWSE PSURS# PSOjS#PS VSWSE PSURSe[^_]ÉUEU싀#]ÍvU WVSEu }#tnjSVS WSEPSU RSEPSU RS#PS\jSVS WSEPSU RSEPSU RSe[^_]ÍvUEU M싀##]ÉU WVSEu }G#jSVSE PS#PSU RS#PS# PSuVSE PS+}WSU RSe[^_]ÐU WVSE##Ktt&PVse[^_]ÍvUWVS}(EEU U]]Ot&E$E9EUE1ۊ1ҊUӾUЋUE) 1EÉEЋUE) 1E؉ډ؋])‹E щ U$C]9sE] UEUE[^_]ÉU WVSEUfUUufU} j E,PE0PU,R#Pà tWE0PU,RRC$GTPE(PE$Pf1Pfm1EPfm1EPyE ##1e[^_]ÍvU WVSEu} Uj VE PEP#Pà t2u VEPC$GTPU ##t&1e[^_]U WVSEu#}B@B#B@BjSCT#)‰PSCT# )‰PSVS WSE PSU RSEPSU RS#PS jSjS jSe[^_]U WVSU{} t!#tPVSW E PURЍe[^_]ÐU WVS}Eu] M$U(t8tu&t;tNbt&RQSVWEPE PEPRFRQSVWEPE PEP..RQSVWEPE PEPRQSVWEPE PEPe[^_]UWVSu ]$EE9EUM}}F$T BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBwBBBnBB^t&BBBNB>&BBB.BBt&BBBBBBB$E}($ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBByt&BBBnBB^t&BBBNB>&BBB.BBt&BBBBBBBAE}~P}}~8B٨tM}~"B٨tM}~ шڨt}E }}EE9}<[^_]ÐUWVSu ]$EE9EUM}}v j$ ffffFfff+fff2fffff2ffff2fff2f2fff2ffff2ff|f2ff2fkf2fNt&f2f2ff>f2f2f'f2f2f2ff2f2f2f2$E}r$
20 vffffKfff+fff2fffff2ffff2fff2f2fff2ffff2ff|f2ff2fkf2fNt&f2f2ff>f2f2f'f2f2f2ff2f2f2f2AE}~W}}~?׃٨tfM}~&׃٨tfM}~ щڨtfE} EE}E9E[[^_]ULWVSE U$EE%EEeeׁցE9EMUEUE1҈‰U}xv}E$T
21 AAAAAAAAAAA[AAAAAAAAAUAEAU&AAAAAAEAUAEAAAAAAAAAAAUAEAUAAAAAA&AAAEAUAEAAAAUAEAUIAAAEAUAEAUAEAUAAAAAUAEAUAAAAAAAAAEAUAEAAAAAAAUAEAU}EAUAEAAAAUAEAUAAA9EAUAEAAAUAEAUAEAUAEAAAAAAUAEAUAEAUAEAAAAUAEAUEAUAEAUAEAUAEAUAEAAAGUAEAUAEAUAEAUAEAUAEAUAEAU$EE}$
22 AAAAAAAAAAAXAAAAAAAAAEAUAE#AAAAAAUAEAUAAAAAAAAt&AAAEAUAEAAAAAA&AAAUAEAUAAAAEAUAEIAAAUAEAUAEAUAEAAAAAEAUAEAAAAAAAAAUAEAUAAAAAAAEAUAE}UAEAUAAAAEAUAEAAA9UAEAUAAAEAUAEAUAEAUAAAAAAEAUAEAUAEAUAAAAEAUAEUAEAUAEAUAEAUAEAUAAAGEAUAEAUAEAUAEAUAEAUAEAUAEE}6UE}}EMAEeUǃ}tEENjEULjMAUǃ}tEENjEULjMAڃ}tUE܈M}UMAUeEǃ}tUUNjU؊ELjMAEǃ}tUUNjUԊELjMAڃ}tUEЈM}~NUMAUEtUUƋŮEƈMAEƃ}tUUƋUȊEƈȈك}tMEU EEUE9E"[^_]ÍvUWVSu ]$EE9EUM}}*$
23 
24 t&22&222{t&2r2_22Q2>v222222222222$E}I#$ v2vt&2222vs2o2\22N2;222222222222AE}~T}o}~<׃٨tM}~$׃٨tM}~ щڨtE} EE}E9E[^_]ÐU WVS]u$jNjE U؉GEWG jEPVU REPUR_SWU(GP$G@0PPWG)‰WGWe[^_]ÍvUEP]ÉUS]{uCPjCPC]]ÉUVSu M]EU(FFN ^V~ uE F EU$P V$[^]ÍvUE]@ÍvUWVSEUEE1UpPU9 D EuHU++E;EE@UREPUREPURE P1PUR_t&TD9u9E9Er1UBEPUREPUREPU R1PEPGD E;}I1e[^_]VMware Guest X Server 10.10.2 - build=$Name$
25 vmware0710vmware0405vgaHWUnlockvgaHWSaveScreenvgaHWSavevgaHWRestorevgaHWProtectvgaHWInitvgaHWGetIndexvgaHWGetIOBasevgaHWGetHWRecfbScreenInitfbPictureInitfbCreateDefColormapxf86InitCursorxf86DestroyCursorInfoRecxf86CreateCursorInfoRecShadowFBInit2X.Org Video DriverX.Org FoundationvmwareNoAccelHWcursorName: driver for VMware SVGAVMWAREVMware SVGA regs at (0x%04lx, 0x%04lx)
26 vgahwNo supported VMware SVGA found (read ID 0x%08x).
27 caps: 0x%08X
28 depth: %d
29 bpp: %d
30 vram: %d
31 pbase: 0x%08lx
32 mwidt: %d
33 mheig: %d
34 Adapter is using an unsupported depth (%d).
35 Given depth (%d) is not supported by this driver
36 Currently unavailable depth/bpp of %d/%d requested.
37 The guest X server must run at the same depth and bpp as the host
38 (which are currently %d/%d). This is automatically detected. Please
39 do not specify a depth on the command line or via the config file.
40 w.red: %d
41 w.grn: %d
42 w.blu: %d
43 vis: %d
44 Currently unavailable depth of %d requested.
45 If the guest X server's BPP matches the host's BPP, then
46 the guest X server's depth must also match the
47 host's depth (currently %d).
48 Currently unavailable depth of %d requested.
49 The guest X server must run at the same depth as the host (which
50 is currently %d). This is automatically detected. Please do not
51 specify a depth on the command line or via the config file.
52 Given visual (%d) is not supported by this driver (%d is required)
53 ChipID 0x%04x is not recognised
54 HW cursor is not supported in this configuration
55 HWSWUsing %s cursor
56 Acceleration disabled
57 No valid modes found
58 fbshadowfbramdacxaaShadowFB initialization failed
59 XAA initialization failed -- running unaccelerated!
60 Hardware cursor initialization failed
61 %sXAAInitXAADestroyInfoRecXAACreateInfoRecAllocation of offscreen scratch area for alpha blending failed
62 Offscreen memory manager initialization failed.
63 55%575D5V5e5w555555555#636C6U6b6t6666666667778$8@8P8p888888899(9@999999::0:8:R:c::::::<@<u<<<=R==== >b>>>?T???(@a@@@ADAUAAAB5BsBBCE0EAEWEcEEEEEEEEEFF$F`FvFFFFFFFFGG(G1GDGRGeG9.`ElED
64
65 D D DDwj`PD(ZI#:迟
66
67 66
68
69 Z<X` .symtab.strtab.shstrtab.rel.text.rel.rodata.rel.data.bss@EJ $g )JT % t 5V` 1 y ;`W`W@XY
70 (`*=OXj{+l@9@%5HH`lyl"{PI(PBQ^p{4!y@,3;BTd8b@I |X0!"-=KUn}H6(|j7AQ`p~Hk 57-AHXfx|0 xf86PruneDriverModesfbCreateDefColormapxf86SetSilkenMousexf86GetEntityInfoxf86freemiSetPixmapDepthsxf86UnblockSIGIOxf86SetGammaxf86MapPciMemXAADestroyInfoRecvmwareXAAModeInitxf86LoaderReqSymListsxf86LoadSubModulevmwareWaitForFBxf86memsetvmwareXaaSymbolsserverGenerationXfreevgaHWSaveScreenvmwareHeap_Destroyxf86SetBlackWhitePixelsxf86ScreensvgaHWRestorexf86ShowUnusedOptionsxf86AddDriverxf86GetPciVideoInfoxf86ValidateModesvmwareCursorHookWrappersvmwareHeap_AllocSurfacexf86ConfigPciEntityxf86mallocxf86SetDefaultVisualvmwareAlphaTextureFormatsmiDCInitializevgaHWProtectLoaderRefSymListsxf86DrvMsgvmwareRaster_BitsToPixelsxf86MsgVerbmiSetVisualTypesxf86strspnxf86SetWeightvgaHWGetIOBasevmwareCursorCloseScreenxf86CollectOptionsxf86DestroyCursorInfoRecvmwareXAACloseScreenXAAInitVMWARExf86PrintChipsetsvmwareReadRegvmwareHeap_GetFrontBufferfbPictureInitvgaHWInitxf86TokenToStringxf86MatchPciInstancesvmwareTextureFormatsxf86PrintDepthBppvmwareCursorInitxf86HandleColormapsxf86GetPointerScreenFuncsxf86SetDpixf86IsOptionSetvgaHWGetHWRecvgaHWSavemiInitializeBackingStorexf86BlockSIGIOvmwareHeap_ClearvmwareXAAScreenInitxf86strncmpmiClearVisualTypesxf86GetOptValBoolXAACreateInfoRecPictureScreenPrivateIndexxf86IsPrimaryPcixf86MatchDevicevmwareSendSVGACmdUpdateXNFcallocxf86UnMapVidMemxf86DrvMsgVerbresVgaExclusiveShadowFBInit2xf86InitFBManagerRegionxf86memcpymiGetDefaultVisualMaskxf86ProcessOptionsxf86InitCursorvmwareHeap_CreatevmwareWriteWordToFIFOpciTagvmwareCursorModeInitvmwareWriteRegxf86SetCrtcForModesXallocxf86SetDepthBppvgaHWGetIndexvmwareWriteCursorRegsvmwareModuleDatavgaHWUnlockfbScreenInitxf86PrintModesxf86GetPciInfoForEntityxf86CreateCursorInfoRecxf86SetBackingStoreRMoG G S`g7]]]]]!Q^`i7`7J-FKPU6dj8C)NTinwD^O77 `.7<7M7[7l7TTT#T2?TN[TjwTc,Sh`s777777 T/<TKXTgtTTT)>. .B $` k ) 1 b X Z ; 
71 )1
72 LV
73 a
74 )z
75 
76 
77 
78 )
79 C
80 
81 ) ! 6 R  ) a i, B4 : I O ` e j ~     T Sy d E 7 7 7 7 7 7 77,7=7x``````````)`Ede''dg:U'd_777'87I7n ``S;0P3e9Qe``#`Ocdw/KY#,3
82 mh9
83 .8VGR)t I)FlA&
84 ?$)@Wg@x7mx+P<0"DNXblv5 "(]]h]{]]]]]](*S]* ]1X#XJ]]]]+]8]O]`````@ ej e%!e>!T!k!!!!!!!!![!2!"N\"2u""N""""$eb$$e$%e%&&e&&N'e(^(e(\(8( )M&)3):)Z)a))))***%***=**)+W4+B+)Z+q+4++,,bM,k,,,,, -Hd-]t-]-]-]-]-]-]-]-]-]-]-] .]`.]j.]w.].].].].].].].].].]/]/]/]/]/]/]/]/]/]/]/]/] 0]0][0]1!Q2!r2X2]2]3]3]3]*3]:3]G3]W3]g3]u3]3]3]33567y9<?EYFH#HHH HhT X \ ` d h l p t x |                 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 $
94 (
95 ,
96 0
97 4
98 8
99 <
100 @
101 D
102 H
103 L
104 P
105 T
106 X
107 \
108 `
109 d
110 h
111 l
112 p
113 t
114 x
115 |
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148     $ ( , 0 4 8 < @ D H L P tU $04@DH

Properties

Name Value
svn:mime-type application/octet-stream

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.22